Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
akces:akces [2020/12/11 18:56]
rosen [Čeština jako první jazyk]
akces:akces [2021/10/25 15:01]
rosen [Acknowledgments]
Řádek 1: Řádek 1:
-{{ :czesl:logolink_op_vvv_hor_barva_eng.jpg?600 |}}+<ifvar lang=en>​ 
 + 
 +====== The AKCES corpus ====== 
 + 
 +======= AKCES - acquisition corpora of Czech ======= 
 + 
 +<WRAP right 20%> 
 +[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=cs|Česká verze]] 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +  * See also [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES - Acquisition Corpora of the Czech Language]] and [[http://​www.c2j.cz|Investments in the development of education in the field of Czech as a foreign language]] 
 +  * Financial support since 2009 from multiple sources, see [[akces:​funding|funding]] 
 +  * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Corpora available in the TEITOK environment on the ÚTKL server]] 
 +  
 + 
 + 
 +===== Parts of the AKCES project ===== 
 + 
 +==== Czech as a Second Language (CzeSL) ==== 
 + 
 +  * See [[czesl:​CZESL|CzeSL]] 
 + 
 +==== Czech as the first language ==== 
 + 
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] - transcripts of classroom conversation between teachers and pupils, available in the KonText search engine, available for download as [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]] 
 +  * ROMi 2013 - essays of pupils using the Romani ethnolect of Czech, available for download as [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0 | AKCES 4]] 
 +  * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] - recordings and transcripts of conversation with pupils using the Romani ethnolect of Czech at school, available for download and search on: [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]] 
 +  * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] - recordings and transcripts of spoken dialogues of 1-4 year old children with an adult 
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] - corpus of essays in the search engine KonText, available for download as [[http://​hdl.handle.net/​ 11234 / 1-1741 | AKCES 1]] 
 +  * Script 2015 - comparative corpus of school essays: 
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​teitok-live/​skript2015/​index.php|TEITOK]] 
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​kontext-live/​first_form?​corpname=tt_skript2015|KonText]] 
 +    * not updated version in the environment [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​emendace/​index.php?​action=home|TEITOK]] on the ÚTKL server 
 + 
 + 
 +===== Acknowledgments ===== 
 + 
 +This work was supported by the project "​Creativity and adaptability as a prerequisite for Europe'​s success in an interconnected world",​ reg. No.: CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_019/​0000734,​ funded by the European Regional Development Fund. 
 + 
 +<​else>​ 
 + 
 +{{ :czesl:logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?600 |}}
  
 ======= AKCES – akviziční korpusy češtiny ======= ======= AKCES – akviziční korpusy češtiny =======
 +
 +<WRAP right 20%>
 +[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=en|English version]]
 +</​WRAP>​
  
   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​
-  * [[skript_man:​Návod k anotaci]] ​v prostředí ​[[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]] +  ​* Finanční podpora od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:​funding|funding]]  
-  * Podporováno od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:funding|funding]]  +  ​* [[skript_man:​Návod k anotaci]] ​pomocí korpusového nástroje ​[[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]] 
 +  * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Korpusy dostupné v prostředí TEITOK na serveru ÚTKL]] 
 +  
  
 ===== Části projektu AKCES ===== ===== Části projektu AKCES =====
Řádek 11: Řádek 59:
 ==== Čeština jako druhý jazyk (CzeSL) ==== ==== Čeština jako druhý jazyk (CzeSL) ====
  
-  * Viz [[czesl:​CZESL]]+  * Viz [[czesl:​CZESL|CzeSL]]
  
 ==== Čeština jako první jazyk ==== ==== Čeština jako první jazyk ====
  
   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]]   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]]
-  * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0|AKCES 4]] – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení+  * ROMi 2013 – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0|AKCES 4]]
   * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] – nahrávky a přepisy projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny ve škole, dostupné ke stažení a hledání na serveru [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]]   * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] – nahrávky a přepisy projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny ve škole, dostupné ke stažení a hledání na serveru [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]]
   * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým   * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým
   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako [[http://​hdl.handle.net/​11234/​1-1741|AKCES 1]]    * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako [[http://​hdl.handle.net/​11234/​1-1741|AKCES 1]] 
   * Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací: ​   * Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací: ​
-    * na serveru ÚTKL v prostředí [[http://utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​emendace/index.php?​action=home|TEITOK]]  +    * v prostředí [[http://lindat.mff.cuni.cz/services/teitok-live/skript2015/​index.php|TEITOK]] 
-    * na serveru LINDAT ​v prostředí [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​teitok/skript2015/​index.php?action=home|TEITOK]] a  ​[[https://lindat.mff.cuni.cz/services/kontext-staging/staging/​first_form?corpname=tt_skript2015&​usesubcorp=|KonText]]+    * v prostředí [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​kontext-live/first_form?corpname=tt_skript2015|KonText]] 
 +    * neaktualizovaná verze v prostředí ​[[http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/emendace/index.php?action=home|TEITOK]] na serveru ÚTKL   
 + 
 + 
 +===== Poděkování ===== 
 + 
 +Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_019/​0000734,​ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 + 
 +</​ifvar>​ 
 + 

QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)