Úvodní seminář matematické lingvistiky - Syllabus

Zimní semestr

 1. Co je matematická lingvistika (dále ML)?

  1. vymezení základních odvětví ML:

   • kvantitativní lingvistika
   • algebraická lingvistika

   vymezení dalších podoborů ML:

   • statistická lingvistika
   • formální lingvistika
   • aplikovaná mat. lingvistika
   • strojová lingvistika
  2. vztah ML k matematice, zejména k:

   • informatice
   • matematické teorii (formálních) jazyků
   • algebře
   • matematické logice
   • pravděpodobnosti a statistice
  3. vztah ML ke kybernetice a logice
  4. kybernetika a jazyk
  5. přirozené a umělé jazyky
  6. algebraická lingvistika - úvod
 2. Základy matematické teorie jazyků: teorie formálních jazyků

  1. formální gramatiky - Chomského hierarchie a její motivace
  2. generativní a rekognoskativní procedury
  3. rekurzivita, rekurzívní a rekurzívně-spočetné jazyky
  4. vztah formálních gramatik a jazyků (přirozených a umělých)
  5. lingvisticky motivované příklady formálních gramatik a jazyků generovaných těmito gramatikami
  6. generativní (slabá) a explikativní síla gramatik
 3. Bezprostředně-složkové a kategoriální gramatiky

  1. motivace a definice bezprostředně-složkových gramatik
  2. Chomského Syntaktické struktury - jazyk vymezený generativní gramatikou
  3. frázová a transformační gramatika, frázový ukazatel
  4. 3 stadia vývoje transformační generativní gramatiky
 4. Závislostní gramatiky

  1. základní charakteristika závislostních gramatik a jejich postavení v rámci teorie formálních jazyků
  2. graf reprezentace věty - stromová struktura
  3. slovosled
  4. projektivní a neprojektivní konstrukce
  5. koordinace
  6. srovnání bezprostředně-složkových a závislostních gramatik
 5. Úvod do teorie automatů

  1. automaticky jako matematické struktury (zařízení)
  2. typy automatů z hlediska slabé (generativní) síly a jejich vztah k formálním gramatikám:

   • konečné automaty
   • zásobníkové automaty
   • lineárně ohraničené automaty
   • Turingovy stroje
  3. automaty jakožto akceptory a generátory
  4. příklady jazyků zpracovávaných určitými typy automatů
 6. Syntaktická a lexikální analýza a syntéza, morfologie

  1. generace a průchod řetězu konečněstavovým automatem
  2. generace řetězu a průchod zásobníkovým automatem
  3. strojový překlad a adekvátnost typů gramatik pro analýzu a syntézu přirozených jazyků

Letní semestr

 1. Funkční generativní popis jazyka (FGP)

  1. globální charakteristika FGP
  2. rovina jazykového systému, FGP jako soustava rovin
  3. vztah reprezentace
  4. vztah formy a funkce
 2. Rovina jazykového významu ve FGP

  1. rozlišení jazykového významu a mimojazykového obsahu věty
  2. rozlišení hloubkové a povrchové struktury věty
  3. charakteristika roviny jazykového významu z hlediska lingvistické teorie:

   • syntaktická struktura jazykového významu
   • aktuální členění větné
   • hloubkový slovosled
  4. generativní složka FGP
  5. matematický aparát generativní složky

   • bezprostředně-složkový model
   • závislostní gramatika
   • zásobníková závislostní gramatika
 3. Hlavní problémy formálního popisu větné struktury

  1. počítačový korpus elektronických textů
  2. programové nástroje pro zpracování korpusu
  3. elektronické slovníky a databáze

Adresa a telefon vedoucího semináře:

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Filozofická fakulta UK
Celetná 13
110 00 Praha 1 - Staré Město
tel. 24491875
email: Vladimir.Petkevic(zavinac)ff.cuni.cz