Lingvistická teorie a gramatické formalismy

Alexandr Rosen

přednáška + seminář on-line

zápočet + zkouška: Z+Zk

2/2 (letní semestr)

jazyk: angličtina

PŘEDPOKLADY:

úvodní lingvistický kurs nebo odpovídající znalosti

POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ ATESTACE:

Zápočet: dostatečný počet bodů za odevzdané úkoly a projekt (implementovaná gramatika).

Zkouška: dosažení stanoveného bodového limitu platí jako zkouška s odpovídajícím hodnocením. V každém případě je možná ústní zkouška, jejíž výsledek je pak pro hodnocení rozhodující.

ABSTRAKT:

Cílem tohoto kursu je ukázat možnosti, jak sblížit teoreticky motivovaný popis jazykových jevů s odpovídající implementací v podobě formální gramatiky. Po přehledu formalismů spojených s konkrétními teoriemi - Categorial Grammar (CG), Tree Adjoining Grammar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) - a formálních aspektů dalších teoretických koncepcí (Chomského teorie, závislostní gramatiky, Construction Grammar) se studenti seznámí s východisky HPSG jako teorie i formalismu, a to na základě příkladů z angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Souběžně s výkladem a diskusemi budou studenti budovat odpovídající gramatiky, od jednoduchých až po náročnější, s využitím systému Trale jako prostředí pro vývoj gramatik.

Kurs je určen pro studenty mezinárodního programu European Masters Program in Language and Communication Technologies, kteří si vybrali studijní modul na Karlově univerzitě. Jsou však vítáni všichni zájemci, kteří splňují podmínky uvedené v PŘEDPOKLADECH.

OSNOVA:

 1. Teorie, formalismus, gramatika, implementace
 2. Možnosti: teorie, formalismy, prostředí pro vývoj gramatik
 3. Základy HPSG: lingvistické kategorie jako hierarchie typů, gramatika a slovník jako množina omezení
 4. Jednoduchá věta (slovosled, valence)
 5. Shoda, specifikace pádu
 6. Sémantická interpretace
 7. Volná doplnění
 8. Slovesa v neurčitém tvaru, složené slovesné tvary, komplexní predikáty
 9. Nespojitý (neprojektivní) slovosled
 10. Koordinace
 11. Vztažné věty
 12. Anafory

LITERATURA a ODKAZY:

 • studijní materiály atd. pro zapsané studenty: Moodle
 • Stručné úvody:

  Méně stručné úvody:

  Další čtení:

  TRALE (software pro psaní gramatik):

  Alexandr Rosen
  2011-08-30