Alexandr Rosen. Introducing a corpus of non-native Czech with automatic annotation. In Piotr Pęzik, Jacek Waliński, and Krzysztof Kosecki, editors, Language, Corpora and Cognition, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. Peter Lang. [ bib | DOI | .pdf ]

Alexandr Rosen. Valency patterns in Czech learner corpora. Prace Filologiczne, 2017. Submitted. [ bib ]

Martina Vokáčová. Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími. Master's thesis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2016. [ bib | http ]

Alexandr Rosen. Building and using corpora of non-native Czech. In Broňa Brejová, editor, Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016), volume 1649 of CEUR Workshop Proceedings, pages 80–87, Bratislava, Slovakia, 2016. Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, CreateSpace Independent Publishing Platform. [ bib | .pdf ]

Ludmila Tydlitátová. Native language identification of L2 speakers of Czech. Master's thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, 2016. [ bib | .pdf ]

Barbora Štindlová. K parcelaci gramatiky češtiny pro nerodilé mluvčí. In Martina Švrčinová and Zuzana Vlasáková, editors, Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) – Sborník z mezinárodní konference Poděbrady, 23.–24. 6. 2015, pages 198–209, Praha, 2015. Ústav jazykové a odborné p rípravy UK. [ bib | http ]

Detmar Meurers. Learner corpora and natural language processing. In Gaëtanelle Gilquin Sylviane Granger and Fanny Meunier, editors, The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research, pages 537–566. Cambridge University Press, 2015. [ bib | .pdf ]

Loganathan Ramasamy, Alexandr Rosen, and Pavel Straňák. Improvements to Korektor: A case study with native and non-native Czech. In Jakub Yaghob, editor, ITAT 2015: Information technologies – Applications and Theory / SloNLP 2015, pages 73–80, Prague, 2015. Charles University in Prague. [ bib | .pdf ]

Alexandr Rosen, Jirka Hana, Barbora Štindlová, and Anna Feldman. Evaluating and automating the annotation of a learner corpus. Language Resources and Evaluation – Special Issue: Resources for language learning, 48(1):65–92, March 2014. [ bib | DOI | .pdf ]

Jirka Hana, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, and Jan Štěpánek. Building a learner corpus. Language Resources and Evaluation, 48(4):741–752, 2014. [ bib | DOI | http ]

Andrea Hudousková. Jmenné koncovky v češtině pro cizince – distribuce, frekvence a fonetika. první sonda. In Vladimír Petkevič, Ana Adamovičová, and Václav Cvrček, editors, Radost z jazyků. Sborník k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, volume 20 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 215–230. Nakladatelství Lidové noviny, ÚČNK FF UK, Praha, 2014. [ bib ]

Adriane Boyd, Jirka Hana, Lionel Nicolas, Detmar Meurers, Katrin Wisniewski, Andrea Abel, Karin Schöne, Barbora Štindlová, and Chiara Vettori. The MERLIN corpus: Learner language and the CEFR. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), Reykjavik, Iceland, 2014. European Language Resources Association (ELRA). [ bib | .pdf ]

Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, Svatava Škodová, and Jirka Hana. Using a cross-classifying taxonomy of non-standard forms to analyze non-native Czech. In SLE 2014 – 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Workshop on Interlanguage Annotation, Poznań, Poland, 2014. Adam Mickiewicz University. [ bib | DOI | http ]

Alexandr Rosen. CzeSL-SGT – korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací. Technical report, Univerzita Karlova v Praze, 2014. [ bib | .pdf ]

Alexandr Rosen. CzeSL-SGT – a corpus of non-native speakers' Czech with automatic annotation. Technical report, Charles University in Prague, 2014. [ bib | .pdf ]

Barbora Štindlová, Svatava Škodová, Jirka Hana, and Alexandr Rosen. A learner corpus of Czech: current state and future directions. In Sylviane Granger, Gaëtanelle Gilquin, and Fanny Meunier, editors, Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead, Corpora and Language in Use – Proceedings 1, Louvain-la-Neuve, September 2013. Presses Universitaires de Louvain. [ bib | .pdf ]

Andrea Hudousková. The corpus CzeSL in the service of teaching Czech for foreigners – errors in the use of the pronoun který. In Katarína Gajdošová and Adriána Záková, editors, Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Lüdenscheid, Germany, 2013. RAM-Verlag. [ bib ]

Barbora Štindlová. Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace [A Learner Corpus of Czech and Evaluation of its Error Annotation]. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, 2013. [ bib ]

Michal Richter, Pavel Straňák, and Alexandr Rosen. Korektor – a system for contextual spell-checking and diacritics completion. In Proceedings of COLING 2012: Posters, pages 1019–1028, Mumbai, India, December 2012. The COLING 2012 Organizing Committee. [ bib | http ]

Barbora Štindlová, Alexandr Rosen, Jirka Hana, and Svatava Skodová. CzeSL – an error tagged corpus of Czech as a second language. In Piotr Pězik, editor, Corpus Data across Languages and Disciplines, volume 28 of LódŹ Studies in Language, pages 21–32, Frankfurt am Main, 2012. Peter Lang. [ bib | .pdf ]

Jirka Hana, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, and Petr Jäger. Building a learner corpus. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet U gur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), pages 3228–3232, Istanbul, Turkey, 2012. European Language Resources Association (ELRA). [ bib | .pdf ]

Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, Tomáš Jelínek, Milena Hnátková, and Petr Jäger. Anotace chybových textů v českém zákovském korpusu. In Karel Šebesta and Svatava Škodová, editors, Ceština – cílový jazyk a korpusy, chapter 4, pages 61–88. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2012. [ bib | .pdf ]

Karel Šebesta and Svatava Škodová, editors. Čeština – cílový jazyk a korpusy. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2012. [ bib | .pdf ]

Barbora Štindlová and Alexandr Rosen. Návod k anotaci chybového korpusu. [Annotation manual for the CzeSL learner corpus]., 2012. [ bib | .pdf ]

Karel Šebesta. Learner corpora and Czech language. In Ilona Semrádová, editor, Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for understanding., pages 74–89. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 2012. [ bib ]

Barbora Štindlová, Svatava Škodová, Alexandr Rosen, and Jirka Hana. Annotating foreign learners' Czech. In Markéta Ziková and Mojmír Dočekal, editors, Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, pages 205–219, Frankfurt am Main, 2012. Peter Lang. [ bib | .pdf ]

Zuzanna Bedřichová, Karel Šebesta, and Kateřina Sormová. ROMI – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13(1), 2011. [ bib | http ]

Zuzanna Bedřichová, Karel Šebesta, Svatava Škodová, and Kateřina Šormová. Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi [Form and utilization of a corpus of non-native and Romany speakers of Czech: CZESL and ROMi]. In František Čermák, editor, Korpusová lingvistika Praha 2011: 2 - Výzkum a výstavba korpusů, volume 15 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 93–104, Praha, 2011. Ústav Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny. [ bib ]

Vladimír Petkevič and Barbora Štindlová. Chybová anotace žákovského korpusu CzeSL. In Z. Hajíčková, editor, Sborník AUČCJ 2011, pages 99–114. AUČCJ, Akropolis, Praha, 2011. [ bib ]

Karel Šebesta. Čeština cizinců v korpusu. In Přednášky z 54. běhu LŠSS. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha, 2011. [ bib ]

Karel Šebesta. Akviziční korpusy. In Patrik Mitter and Zdeňka Menšíková, editors, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem 1.–3. 9. 2010, pages 282–285. PF UJEP, Ústí nad Labem, 2011. [ bib ]

Karel Šebesta, Zuzanna Bedřichová, Kateřina Sormová, and Svatava Škodová. Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CzeSL a ROMi. In František Čermák, editor, Korpusová lingvistika Praha 2011: 2 – Výzkum a výstavba korpusů., pages 93–104. NLN, Praha, 2011. [ bib | .pdf ]

Karel Šebesta and Svatava Škodová. Žákovský korpus a jeho využití pro češtinu jako druhý jazyk. In 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. TUL, Liberec, 2011. [ bib ]

Svatava Škodová, Barbora Štindlová, Jirka Hana, and Alexandr Rosen. Víceúrovňová anotace českého zákovského korpusu. In Vladimír Petkevič and Alexandr Rosen, editors, Korpusová lingvistika Praha 2011: 3 – Gramatika a značkování korpusů, volume 16 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 208–225, Praha, 2011. Ústav Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny. [ bib | .pdf ]

Svatava Škodová and Barbora Štindlová. Žákovské korpusy, CzeSL a čeština jako druhý jazyk. In Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude – evropské a ceské vzdělávání. Hradec Králové 21.–25. 3. 2011, pages 664–674, Hradec Králové, 2011. Magnanimitas. [ bib ]

Barbora Štindlová. Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny [Evaluation of Error Mark-Up in a Learner Corpus of Czech]. PhD thesis, Charles University, Faculty of Arts, Prague, 2011. [ bib ]

Barbora Štindlová. Žákovský korpus. Budoucnost pro poznávání akvizice cizího jazyka. In Patrik Mitter and Zdeňka Menšíková, editors, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem 1.– 3. 9. 2010. PF UJEP, Ústí nad Labem, 2011. [ bib ]

Barbora Štindlová. K přepisu textů nerodilých mluvčích ceštiny pro potřeby žákovského korpusu. In Sborník z mezinárodního semináře „Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)“ Poděbrady 21.–22. 6. 2011, pages 123–131. ÚJOP UK, Praha, 2011. [ bib ]

Barbora Štindlová. Evaluace chybové anotace navržené pro zákovský korpus češtiny. SALi, 2(2):37–60, 2011. [ bib | http ]

Jirka Hana, Alexandr Rosen, Svatava Škodová, and Barbora Stindlová. Error-tagged learner corpus of Czech. In Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, Uppsala, Sweden, 2010. Association for Computational Linguistics. [ bib | .pdf ]

Karel Šebesta. Korpusy češtiny a osvojování jazyka [Corpora of Czech and language acquistion]. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 1:11–34, 2010. [ bib ]


This file was generated by bibtex2html 1.98.