Lithuanian tags 

Table of POS's
Table of morphological categories

In the Lithuanian corpus, a tag is formed by a list of abbreviations that describe the single morphological categories. Example:

dktv mot.gim vnsk K
If you want to query the tags, you have to construct a regular expression, for example
tag="dktv .*"
finds all words that have dktv as the first element of the tag,
tag=".* vnsk .*"
finds all tags containing vnsk (note the spaces around the abbrevivation), and
tag="id.*"
finds all idioms (idJngt, idPrln etc.).

Litevské tagy*

Tabulka slovních druhů
Tabulka morfologických kategorií

Tagy v litevském korpusu jsou tvořeny seznamy zkratek označujících jednotlivé morfologické kategorie. Příklad:

dktv mot.gim vnsk K
Chcete-li vytvořit dotaz na tag, musíte zkonstruovat regulární výraz, například:
tag="dktv .*"
vyhledá všechna slova, jejichž tag začíná dktv,
tag=".* vnsk .*"
vyhledá tagy obsahující vnsk (povšimněte si mezer okolo zkratky) a
tag="id.*"
najde všechny idiomy (idJngt, idPrln atd.).


POS's — slovní druhy
TAGEnglishčeskylietuviškai
akronimacronymakronymakronimas
bndrinfinitiveinfinitivbendratis
būdnsecond infinitivedruhý(?) infinitivbūdinys
bdvradjectiveadjektivumbūdvardis
dktvnounsubstantivumdaiktavardis
dllparticlečásticedalelytė
dlvparticiplepříčestídalyvis
id...idiomidiomidioma
ištkonomatopoetic interjectiononomatopoické citoslovceištiktukas
įvrdpronounzájmenoįvardis
jstkinterjectioncitoslovcejaustukas
jngtconjunctionspojkajungtukas
padlvgerundgerundiumpadalyvis
prlnprepositionpředložkaprielinksnis
prvksadverbadverbiumprieveiksmis
psdlvhalf participlepolopříčestí(?)pusdalyvis
rom skaičroman numberřímské čísloromėniškas skaičius
sntrmpabbreviationzkratkasantrumpa
sktvnumberčíslovkaskaitvardis
tikr dktvproper nounvlastní jménotikrinis daiktavardis
tikr dktv2proper noun2vlastní jméno2tikrinis daiktavardis2
vksmverbslovesoveiksmažodis
nežinomasunknown wordneznámý tvarnežinomas

morphological categories — morfologické kategorie
typeTAGEnglishčeskylietuviškai
reflexivity
zvratnost
sangrąžiškumas
sngr reflexive reflexivní sangrąžinis
nesngr non-reflexive nereflexivní nesangrąžinis
negation
negace
teigiamumas
teig afirmative afirmativ teigiamas
neig negated negace neigiamas
voice
slovesný rod
rūšis
veik.r active aktivní veikiamoji
neveik.r passive pasivní neveikiamoji
reikiamyb participle of necessity participium nutnosti reikiamybės dalyviai
mood
způsob
nuosaka
tiesiog.nuos indicative oznamovací tiesioginė
liep.nuos imperative rozkazovací liepiamoji
tariam.nuos subjunctive podmiňovací tariamoji
tense
slovesný čas
laikas
esam.l present přítomný esamasis
būt.kart.l simple past prostý minulý būtasis kartinis
būt.d.l past frequentative minulý frekventativní būtasis dažninis
būt.l past minulý būtasis
būs.l future budoucí būsimasis
numerals
číslovky
skaitvardžių tipai
kiekin cardinal základní kiekiniai
kelintin ordinal řadové kelintinai
daugin plural pomnožné dauginiai
kuopin collective skupinové kuopiniai
degree
stupeň
laipsnis
nelygin.l positive pozitiv nelyginamasis
aukštesn.l comparative komparativ aukštesnysis
aukšč.l superlative superlativ aukščiausias
aukštėlesn.l attenuated minimální rozdíl aukštėlesnis
definitness
určitost
apibrėžtumas
įvardž definite určitý įvardžiuotinis
neįvardž indefinite neurčitý neįvardžiuotinis
gender
rod
giminė
vyr.gim masculine mužský vyriškoji
mot.gim feminine ženský moteriškoji
bevrd.gim neuter střední bevardė
bendr.gim common (vše)obecný(?) bendroji
number
číslo
skaičius
vnsk singular jednotné vienaskaita
dgsk plural množné daugiskaita
dvisk dual duál dviskaita
case
pád
linksnis
V nominative nominativ vardininkas
K genitive genitiv kilmininkas
N dative dativ naudininkas
G accusative akuzativ galininkas
Įn instrumental instrumentál įnagininkas
Vt locative lokál vietininkas
Š vocative vokativ šauksmininkas
Il illative ilativ iliatyvas
Al allative alativ aliatyvas
person
osoba
asmuo
Iasm first první pirmas
IIasm second druhá antras
IIIasm third třetí trečias

České názvy morfologických kategorií jsem překládala podle popisů litevské gramatiky dostupných na internetu a podle internetových slovníků, takže nemusí odpovídat zavedenému úzu. Pokud narazíte na nějakou nepřesnost, napište mi prosím na adresu hana.skoumalova@ff.cuni.cz.
Poslední úprava: 05. 11. 2010 14:40